காந்தியார் சாந்தியடைய

Publisher:
Author:

200.00

5 in stock

காந்தியார் சாந்தியடைய

200.00

 

இந்துஸ்தான், பாகிஸ்தான், ராமராஜ்யம் என்ற வார்த்தைகள் இந்திய அரசியலில் நேற்று ஏற்படுத்திய தாக்கத்தை காந்தியின் மூச்சுக்காற்று மூலமாக விவரிக்கும் நூல் இது.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days