கால்: சென்டர் தொழில் நுட்பழும் நிர்வாகமும்

Publisher:
Author:

110.00

கால்: சென்டர் தொழில் நுட்பழும் நிர்வாகமும்

110.00

CALL CENTRE : THOZHIL NUTPAMUM NIRVAHAMUM

கால் ​சென்டரில் பணி புரிவர்களின் எண்ணிக்​கை அதிகமாயிற்று. இந்நூலில் கால் ​சென்டரின் ​தொழில் நுட்பம் பற்றியும் அங்கு பல்​வேறு பதவிகளில் இருப்பவர்கள் பற்றியும் அந்தப் பணியில் ஏ​ஜென்ட்டுகளின் கட​மைகள் பற்றியும் ​வே​லையில் ​சேர்பவர்கள் எப்படி தங்கள் திறன்க​ளை வளர்த்து​கொள்வ​தென்றும் அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பதவி உயர்வும் பற்றியும் மீட்டிங் மற்றும் விவாதங்கள் பற்றியும் இந்நூலில் ஆசிரியர் எழுதியுள்ளார்.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days