கருஞ்சூரியன்

Publisher:
Author:

80.00

கருஞ்சூரியன்

80.00

தமிழாற்றுப்படை’ என்ற தலைப்பில்ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் மூலம் தமிழ்மொழியின் மூவாயிரம் ஆண்டு ஆளுமைகளை வைரமுத்து அறிமுகம் செய்து வருகிறார். அந்த வரிசையில் 24-ம் ஆளுமையாக பெரியார் குறித்த கட்டுரையே இச்சிறு நூூல்.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days