மலைவாசம்: பழங்குடிகளின் பண்பாட்டுச் சிதைவுகள்

Publisher:
Author:

160.00

மலைவாசம்: பழங்குடிகளின் பண்பாட்டுச் சிதைவுகள்

160.00

“மலைவாசம்:பழங்குடிகளின் பண்பாட்டுச் சிதைவுகள்” எனும் இந்நூல், பழங்குடிச் சமூகங்களின் பல மேம்பட்ட பண்புகள் சரிந்து கொண்டிருப்பதைக் கள ஆய்வின் மூலம் வெளிக்கொண்டு வந்துள்ளது.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days