மண்ட்டோ படைப்புகள்

Publisher:
Author:
Translator:

900.00

Manto Padippugal மண்ட்டோ படைப்புகள்
மண்ட்டோ படைப்புகள்

900.00

Manto Padippugal

என் கதைகளை உங்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை என்றால் நம்முடை ய காலத்தை உங்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை என்றே அர்த்தம். என் கதைகளில் எந்தத் தவறும் இல்லை. என் கதைகளில் தவறு என்று சொல்லப்படுவன எல்லாம் உண்மையில் அழுகிப்போன இந்தச் சமூக அமைப்பைத்தான் குறிக்கிறது. முன்ன ர் நான் ஒன்றுபட்ட இந்தியாவின் மிகச் சிறந்த சிறுகதை எழுத்தாளனாக இருந்தேன். இப்போது நான் பாகிஸ்தானின் மிகச் சிறந்த சிறுகதை எழுத்தாளனாக இருக்கிறேன்.

– சாதத் ஹசன் மண்ட்டோ

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days