ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் விடுதலைக்கான கல்விமுறை

Publisher:
Author:

150.00

ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் விடுதலைக்கான கல்விமுறை

150.00

ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் விடுதலைக்கான கல்விமுறை

‘இன்றைய கல்விமுறை என்பது எடுத்துச் சொல்வது என்ற நோயால் அவதியுறுகிறது’ என்று பாலோ ஃப்ரையிரே இந்த நூலில் அறிவிக்கிறார். ‘எடுத்துச் – சொல்வது’ என்பதே வகுப்பறை கல்வியின் ஒரே அம்சம். 

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days