எம்.எஸ்.எஸ்.பாண்டியன் – காலச்சுவடு கட்டுரைகள்

Publisher:
Author:

100.00

எம்.எஸ்.எஸ்.பாண்டியன் – காலச்சுவடு கட்டுரைகள்

100.00

1977-1999 ஆண்டுகளில் எம்.எஸ்.எஸ். பாண்டியனின் மூன்று கட்டுரைகள் ‘காலச்சுவ’டில் வெளிவந்தன. அத்தோடு அவருடைய முதல் ஆங்கில நூலின் அறிமுகமும் அவரை ஆசிரியராகக் கொண்டு வெளிவந்த ‘South Indian Studies’ இதழ் அறிமுகமும் ‘காலச்சுவ’டில் பிரசுரமாயின. இவற்றின் தொகுப்பு இந்நூல்.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days