சங்கராச்சாரி யார்? ஓர் ஆய்வு

Publisher:
Author:

50.00

சங்கராச்சாரி யார்? ஓர் ஆய்வு

50.00

இந்நூல் முழுவதும் ‘தெய்வத்தின் குரல்’  பல தொகுதிகளில் உள்ள அதிகாரபூர்வ சங்காராச்சாரியார்களையே ஆதாரமாக்கிக் கொண்டும், ஏனைய முக்கிய பல நூல்களை கொண்டும் தக்க ஆதாரங்களுடன் உள்ள ஆய்வு நூல் ஆகும்.

இந்நூல் அகில உலகமும் சென்றுள்ளது.

இதனை மறுத்து யாராவது எழுத முன் வந்தால் நாம் அதனை வரவேற்கக் காத்திருக்கிறோம்.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days