ஃபிரான்ஸில் இட்டிக்கோரா

Publisher:
Author:

275.00

ஃபிரான்ஸில் இட்டிக்கோரா

275.00

வழக்கமின்மையிலிருந்து இட்டிக்கோரா உருவாக்கும் வழக்கம் பின்நவீனத்துவ மலையாள நாவலுக்கு தசை பலம் அளிக்கிறது.   பி.கே ராஜசேகரன் (இந்தியா டுடே)

ஒ.வி.விஜயனின் ‘தர்ம புராண’த்திற்கும் என்.எஸ்.மாதவனின் லந்தன் பத்தேரியிலெ லலுத்தினியாக்களு’க்கும் பின் சோதனை முறையிலான மலையாள நாவல் பிரிவில் தேடல் பூர்வமான ஒரு புதிய உணர்வை உருவாக்க இந்த நூல் உதவுகிறது. – கே.என் ஷாஜி  (பச்சைக்குதிர)

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days