குமரப்பாவிடம் கேட்போம்

Publisher:
Author:

100.00

குமரப்பாவிடம் கேட்போம்

100.00

குமரப்பாவின் காலத்தில் முதலாளியம் சமத்துவத்தை உறுதி செய்வது குறித்துப் பேசிய பொதுவுடமை ஆகிய இரண்டு பெரும் பொருளியல் சிந்தனைப் பள்ளிகள் விளங்கின. ஆனால் இவையிரண்டும் “பொருள் ஆக்க முறை” பற்றிக் கவலை கொள்ளவில்லை.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days