ஸ்கெட்சஸ்: சொற்சித்திரங்கள்

Publisher:
Author:

350.00

ஸ்கெட்சஸ்: சொற்சித்திரங்கள்
ஸ்கெட்சஸ்: சொற்சித்திரங்கள்

350.00

Sketches – Sorchitirangal

வெறும் இடங்கள்,
வெறும் ரயில் நிலையங்கள்,
வெறும் சிறிய பொருட்கள்
மற்றும் கணங்கள்;
ஞாபகங்களை மொழியில் நெய்வது தவிர நீ செய்வது ஒன்றுமில்லை.
ஆனால் அதைவிட இந்தப் பிரபஞ்சத்தை அலங்கரிப்பதும் வேறில்லை.

– பா. திருச்செந்தாழை

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days