வலி

Publisher:
Author:

85.00

வலி

85.00

Vali
Suba Veerapandian

 

 

வலிகள் பலவிதம் வகைகள் வேறு அளவுகள் வேறு வலி என்பது வாழ்வின் பகுதி வலியும் சேர்ந்தே வாழ்க்கை என்றாகும். வலிகள் பழகி வாழக் கற்றபின் வலிகள் பிடிபடும் வாழ்வும் பிடிபடும்!

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days