தாமஸ் வந்தார்

Publisher:
Author:

200.00

தாமஸ் வந்தார்

200.00

மனிதகுலத்தில் என்றுமே அதிசயங்களை நம்புவது வழக்கத்திலிருந்து வந்திருக்கிறது. பகுத்தறிவு, அறிவியல் என்று எத்தனை சாதித்தாலும், அதிசயங்கள் தொடருகின்றன. அவற்றின் அளவில் ஏசு, புத்தர், சங்கராச்சாரியர், இன்று ஸாயி பாபா என்று தொடருகின்றன.

க.ந.சுப்ரமண்யம்

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days