ஆடம் ஸ்மித் முதல் கார்ல் மார்க்ஸ் வரை

Publisher:
Author:

305.00

ஆடம் ஸ்மித் முதல் கார்ல் மார்க்ஸ் வரை

305.00

 

Adam Smith Muthal Karal Marx Varai

 

An introduction to classical political economy from Adam Smith to Karl Marx.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days