சிந்தனை மூலம் செல்வம்

Publisher:
Author:

175.00

சிந்தனை மூலம் செல்வம்

175.00

இப்புத்தகம் 25 ஆண்டுகால ஆய்வின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்ட ஒன்று. 500க்கும் மேற்பட்டப் பெரும் செல்வந்தர்களின் பங்களிப்பு இதில் உள்ளது. இப்புத்தகத்தின் அடிப்படைத் தத்துவம் நடைமுறைச் சாத்தியம் மிக்கது என்பதற்கு அவர்களுடைய சாதனைகளே சாட்சி.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days