பெண் விடுதலை

Publisher:
Author:

680.00

பெண் விடுதலை

680.00

Pen Viduthalai

K. Veeramani

 

நவீன பெண்ணியத்தின் முன்னோடித் தலைவரான தந்தை பெரியார் அவர்களின் சிந்தனைத் தொகுப்பு

 பெண்கள் சந்திக்கும் சமூக இன்னல்கள், இழிவுகள்

பெண்ணடிமைக்கும் இழிவுக்கும் காரணங்கள்

பெண்ணடிமை நீக்க பெண்களும், பெற்றோரும் அரசுகளும் மேற்கொள்ள வேண்டிய செயல்கள் – உடைக்கப்பட வேண்டிய தடைகள் 

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days