போராட்டம் தொடர்கிறது

Publisher:
Author:
Translator:

250.00

Porattam Thodarkirathu... போராட்டம் தொடர்கிறது...
போராட்டம் தொடர்கிறது

250.00

Porattam Thodarkirathu… 

போராட்டம் தொடர்கிறது என்ற இந்த நூல் ஐம்பதாண்டு கால இடைவெளியில் இரண்டு சர்வாதிகார ஆட்சிகளில் சிறையில் தள்ளப்பட்ட பிரபீர் பூர்காயஸ்தாவின் கதை.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days