ரிக் வேத கால ஆரியர்கள்

Publisher:
Author:

Original price was: ₹220.00.Current price is: ₹210.00.

5 in stock

ரிக் வேத கால ஆரியர்கள்

Original price was: ₹220.00.Current price is: ₹210.00.

நூல் நான்கு பாகங்களாக இயங்குகிறது. முதல்பாகம், ஆரியர்கள் இந்தியா வந்த பிறகு ரிக்வேதம் பிறந்தது. சப்தசிந்து பூமியில் பழைய இன நாகரிகம் உயர்ந்தோங்கியிருந்தது. ஆதி ஆரிய இனக்குழுக்கள் புரு, யது, துர்வசு, த்குஹ்யு, அனு என ஐந்தாகப்பிரிந்திருந்தன. இந்தியாவிற்கு வந்த ஆரியர் பல்வேறு இடங்களில் பரவி அவ்வழி ஆதிக்கத்தையும் பழக்கவழக்கத்தையும் , பரப்பியதை ராகுல்ஜி  மிக விபரமாக எடுத்துச் சொல்கிறார்.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days