தத்துவமும் எதிர்காலமும்

Publisher:
Author: ,

165.00

10 in stock

தத்துவமும் எதிர்காலமும்

165.00

பௌத்தத் தத்துவத்தின் முழுமையை உணர்த்தும் வகையில் எழுதப்பட்ட இந்நூலில் புத்தரின் வாழ்க்கை அவரது அடிப்படைத் தத்துவங்கள் பவுத்த மதப் பிரிவுகள் பவுத்த மதத்தின் உயர்மட்ட வளர்ச்சி ஆகியவற்றோடு புத்தருக்கு முற்காலத்திலிருந்த தத்துவ மேதைகள் குறித்தும் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன.

Delivery: Items will be delivered within 2-7 days